FIVE token

Là token duy nhất của hệ sinh thái NFT5. FIVE token có kế hoạch phát hành bền vững và lâu dài.

Kế hoạch phân phối FIVE token.

Với kế hoạch phân phối rõ ràng và cụ thể, FIVE sẽ được mở khoá cho các ví với thời gian khác nhau. Không có bất cứ một vòng gọi vốn bí mật nào, giá trị FIVE token sẽ do tất cả mọi người cùng nhau quyết định

Phân Phối

Giới thiệu

Lượng token lưu hành

Last updated