Chi trả FIVE token cho nhà đầu tư sở hữu NFT

Kế hoạch chi trả FIVE token cho nhà đầu tư sở hữu NFT

Chúng tôi quyết định chi trả FIVE token trong suốt quá trình hoàn vốn đầu tư NFT của các nhà đầu tư. Mỗi tháng FIVE token sẽ chia theo mỗi dự án theo công thức sau:

F=NXEF = N * X * E \qquad

​Trong đó:

F = Số FIVE token nhận được mỗi tháng

N = Số NFT bạn sở hữu của dự án đó

X = Giá gốc của NFT - Lợi nhuận đã phân phối

Hệ số thưởng E = 5% (FIVE/BUSD/tháng)

Ngoài ra trong năm đầu, ví Thưởng sẽ chi trả gấp đôi lượng FIVE token cho nhà đầu tư (E = 10%) đến khi hết 1.000.000 FIVE token.

Ví dụ

Bạn sở hữu 100 NFT dự án Kênh Youtube Nguyễn Văn Chung Music có giá gốc là 4.5 BUSD Lợi nhuận chia sẻ từ kênh ngày 27/05/2022 là 0.075 BUSD => X = 4.5 - 0.075 = 4.425 Lợi nhuận chia sẻ từ kênh ngày 28/06/2022 là 0.082 BUSD => X = 4.425 - 0.082 = 4.343

Ngày 28/06/2022 team NFT5 quyết định bắt đầu trả thưởng FIVE token cho người sở hữu NFT: => Số FIVE bạn nhận: F = 100*4.343*10% = 43.43FIVE Giả sử lợi nhuận chia sẻ vào ngày 28/07/2022 là 0.08 BUSD => X = 4.343 - 0.08 = 4.263 => Số FIVE bạn nhận: F = 100*4.263*10% = 42.63FIVE

Đến tháng thứ n sau khi hoàn vốn (X = 0)thì bạn không được nhận thêm FIVE token nữa.

Last updated